اعزام مترجم همزمان


ترجمه شفاهی یا ترجمه همزمان حالتی از بیان یک مطلب است که در آن مترجم پس از شنیدن جملات گوینده، بلافاصله آن را به زبان مقصد بیان کند

بیشتر بخوانید