ترجمه تخصصی اسناد و قرارداهای تجاری


ترجمه نامه ها و مكاتبات و تجاری، ترجمه اسناد و مناقصه ها، ارائه خدمات ترجمه  بطور کل ترجمه اداری و بازرگانی از خدماتی است كه در پارس ترجمه در حال انجام است.

بیشتر بخوانید