الگوریتم های خوشه بندی به کار رفته در استخراج داده های اموزشی

5 out of 5

60,000ريال

English title: Clustering Algorithms Applied in Educational Data Mining

Abstract:Fifty years ago there were just a handful of universities across the globe that could provide for specialized
educational courses. Today Universities are generating not only graduates but also massive amounts of data from their systems. So the question that arises is how can a higher educational institution harness the power of this didactic data for its strategic use? This review paper will serve to answer this question. To build an Information system that can learn from the data is a difficult task but it has been achieved successfully by using various data mining approaches like clustering, classification, prediction algorithms etc. However the use of these algorithms with educational dataset is quite low. This review paper focuses to consolidate the different types of clustering algorithms as applied in Educational Data Mining context.

خلاصه:

پنجاه سال پیش تنها تعداد معدودی دانشگاه در سطح جهان وجود داشت که می توانست برای واحدهای تخصصی اموزشی ارائه شود . امروزه دانشگاهها نه تنها برای اموزش طبقه بندی میشوند بلکه مجموعه اطلاعات انبوهی از سیستم انهاکسب میشود . در نتیجه سئوالی که مطرح میشود این است چگونه موسسه اموزشی بالاتر قدرت این داده های قیاسی را برای استفاده استراتژیک  تحت کنترل خود قرار میدهد؟ این مقاله پاسخ به این سئوال را محقق می کند. طراحی و ساخت یک سیستم اطلاعاتی  که بتوان از داده ها اموخت کار سختی است ولی با استفاده از روشهای مختلف استخراج داده ها مثل خوشه بندی ، طبقه بندی و الگوریتم های پیش بینی به صورت موفقی انجام شده است . به هرحال استفاده از این الگوریتم ها با داده اموزشی کاملا در حد پایینی است . این مقاله بر اجماع چند الگوریتم  خوشه بندی به صورتی که در زمینه استخراج داده اموزشی به کار رفته تمرکز می کند.

 

تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه 

متن صفحات فارسی: 5 صفحه

دسته بندی: .