نوآوری، قانون شکنی و اخلاق کارآفرینی

0 out of 5

120,000ريال

عنوان فارسی:نوآوری، قانون شکنی و اخلاق کارآفرینی

English title:Innovation, rule breaking and the ethics of entrepreneurship

Abstract: This article examines a feature of the ethics of entrepreneurship that is infrequently directly discussed, viz., rule breaking. Entrepreneurs are widely said to engage in rule breaking. Many examples of this appear in popular and academic literature. But how may this be integrated into an account of the ethics of entrepreneurship? One response would be that when entrepreneurs break legal and moral rules then what they do is wrong and ought to be condemned. There is a great deal to be said for this rule model of entrepreneurial ethics. However, this view is also mistaken. Instead, this article defends a virtue-based account of the ethics of entrepreneurship in which certain instances of rule breaking, even if morally wrong, are nevertheless ethically acceptable and part of the creative destruction that entrepreneurs bring not only to the economy but also to morality.
 

چکیده.

این مقاله در باره یکی از ویژگی های کار آفرینی است که به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است؛ یعنی قانون شکنی. کارآفرینان به طور گسترده ای به قانون شکنی دعوت می شوند. نمونه های بسیاری از این موضوع در ادبیات عمومی و دانشگاهی وجود دارد. اما چگونه ممکن است این موضوع با اخلاق کارآفرینی یکپارچه شود؟ یکی از واکنش ها به این مساله این است که وقتی کارآفرین قوانین و اخاقیات را می شکند، در حقیقت کار نادرست انجام داده و باید مجکوم شود. یک بحث بسیار بزرگ در مورد این مدل کارآفرینی وجود دارد. با این حال این دیدگاه دارای اشتباه است. در عوض این مقاله از حساب مبتنی بر ارزش اخلاق کارآفرینی حمایت می کند که در آن در موارد خاص قانون شکنی، حتی اگر از نظر اخاقی اشتباه باشد، انجام می شود. با این حال از نظر ارزشی قابل پذیرش و بخشی از تخریب خلاقانه ای است که نه تنها در اقتصاد عمل می کند بلکه اخلاقیات را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

 

متن انگلیسی 17 صفحه

متن ترجمه 15 صفحه

دسته بندی: .
ثبت سفارش ترجمه