ارتباط مدیریت جهانی : یک طرح پیشنهادی استراتژیک

0 out of 5

80,000ريال

عنوان فارسی:ارتباط مدیریت جهانی : یک طرح پیشنهادی استراتژیکارتباط مدیریت جهانی : یک طرح پیشنهادی استراتژیک

english title: Global leadership communication: A strategic proposal

Abstract: . Organizations face a myriad of challenges as the world interconnects through the process of globalization. In order to sustain viability and produce competitive advantage, organizations must develop a global communication strategy. Communication skills need to be developed at all levels of the organization, from a coherent mission statement to individual employee development. Organizations need global leaders, capable of moving in and through divergent cultural environments. Identifying and equipping these future leaders is an antecedent to success in the global marketplace. This paper offers an instructive model to guide organizations as they face increasingly complex, cross-cultural environments.
 

چکیده.

شرکتها به واسطه ی ارتباطات میانی در جهان و از طریق پروسه ی جهانی شدن با هزاران چالش روبه رو میشوند . به منظور حفظ و تقویت سوددهی و ایجاده بهره ی رقابتی ، شرکتها باید یک استراتژی ارتباط جهانی را توسعه دهند . لازم است مهارتهای ارتباطی در تمام سطوح سازمان از ابلاغ ماموریت منسجم تا افزایش استخدام افراد توسعه یابد . شرکتها به مدیران جهانی نیاز دارند که بتوانند در محیطهای فرهنگی مختلف پیش روند . تعیین و تجهیز این مدیران بعدی می تواند عامل مقدمی برای موفقیت در بازار جهانی باشد . این مقاله مدلی اموزنده برای راهنمایی سازمانها ارائه میدهد زمانیکه با محیطهای بسیار پیچیده و میان فرهنگی روبه رو می شوند .

 

متن انگلیسی 9 صفحه

متن ترجمه 9 صفحه

دسته بندی: .