مدل ارزش یکپارچه برای ارزیابی پایدار اعمال شده به فن آوری های مورد استفاده

5 out of 5

120,000ريال

English title: Integrated value model for sustainable assessment applied to technologies
used to build schools in Catalonia, Spain

Abstract: This paper shows a study to find out which technology proves to be the most sustainable to use to build schools in a place where an important shortage of this type of buildings exists. This study searches for the architectural technology which has the least economic, environmental and social impact to solve the need for the urgent construction of hundreds of educational centers in Catalonia, Spain, in the early 2000s.The Integrated Value Model for Sustainable Assessment (Modelo Integrado de Valor para una Evaluación Sostenible e MIVES) has been used in this research to generate a dynamic assessment tool which has been optimized for this case study. To that end exclusively the most significant and discriminatory indicators have been considered: timeframes, initial and maintenance cost; waste, emissions and energy consumption by different life cycle phases; safety, edifice enlargements and function changes. MIVES is a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) which includes the value function concept and relies upon seminars by experts. Assigning weights and value functions during these workshops brings rigor and objectivity to the assessment.The resulting tool has been tested analyzing 4 technologies: on site concrete, prefabricated concrete, prefabricated steel and prefabricated timber; in order to obtain their sustainability indexes. This tool has proven very useful assessing these technologies and will also be helpful during decision making processes to choose which technology should be used to build the most sustainable school center.
 

چکیده.

این مقاله مطالعه ای را نشان می دهد برای یافتن اینکه ثابت شده است کدام فن آوری برای استفاده در ساخت مدارس در مکان هایی که در آنها کمبود  این نوع  ساختمان ها وجود دارد، پایدارتر است. این مطالعه، فن آوری های معماری را جستجو می کند که حداقل تاثیر اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را برای رفع نیاز به ساخت و ساز فوری صدها مرکز آموزشی در کاتالونیا، اسپانیا، در اوایل دهه 2000 دارد.

 مدل ارزش یکپارچه برای ارزیابی پایدار (Modelo Integrato de Valor para una Evaluación Sostenible - MIVES) در این تحقیق برای تولید یک ابزار ارزیابی پویا استفاده شده است که برای این مطالعه­ی موردی بهینه شده است. به این منظور منحصرا شاخص­های  قابل توجه تر و تفکیکی در نظر گرفته شد که عبارتند از: زمان لازم، هزینه اولیه و هزینه نگهداری؛ زباله، تولید گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی توسط مراحل مختلف چرخه عمر؛ ایمنی، توسعه ساختمان و تغییرات تابع. MIVES یک تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است که شامل مفهوم تابع ارزش است و بر سمینارهایی توسط کارشناسان متکی است. تعیین وزن و توابع ارزش در طی این کارگاه­ها دقت و عینیت را برای ارزیابی به ارمغان می آورد.

ابزار حاصل با تجزیه و تحلیل 4 فن آوری: بتن ساخته شده در کارگاه، بتن پیش ساخته، فولاد پیش ساخته و الوارهای چوب پیش ساخته؛  برای به دست آوردن شاخص پایداری آنها،  مورد آزمایش قرار گرفته است. اثبات شده است که این ابزار برای ارزیابی این فن آوری­ها مفید است و همچنین در طول فرایند تصمیم گیری برای انتخاب اینکه کدام فن آوری باید برای ساخت پایدار ترین مرکز مدرسه مورد استفاده قرار گیرد، مفید است.

 

متن انگلیسی 10 صفحه

متن ترجمه 20 صفحه

دسته بندی: .