استقرار مدیریت کیفیت جامع در سایت های ساخت و ساز: عوامل بازدارنده

5 out of 5

120,000ريال

English title: DEPLOYING TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON
CONSTRUCTION SITES: INHIBITING FACTORS

Abstract: Total Quality Management (TQM) potentially improves business results, greater customer orientation and satisfaction, worker involvement and fulfilment, teamwork and better management of workers within companies. Considering that construction has historically been an industry reluctant to implement change, it has been slow to embrace the concept. Consequently, it has remained behind where it should be on the implementation of TQM. Generally, contractors do not apply TQM beyond head office management. While several companies have attempted to introduce TQM within their management operations, they have struggled to transfer this effort to their construction project sites. This paper reports on a study identifying through a literature review and survey of contractors those factors that hinder the deployment of TQM on construction job sites. The study highlights that several of the necessary TQM “success” criteria are in reality management issues. This finding confirms the integral and pivotal role of management in TQM. In order to deploy TQM successfully on construction sites, construction project management and site workers need to be empowered, involved and trained in TQM principles. The study shows that
construction companies need to invest more of their TQM training budget on training their workers to be self-motivated to improve the quality of their work. Further, the study confirms the importance of involving subcontractors and suppliers in the TQM effort. In particular, contractors should address their obsession with the bottom line and change the practice of predominantly awarding subcontracts based on lowest bid
 

چکیده.

مدیریت کیفیت جامع (TQM) به طور بالقوه نتایج کسب و کار، مشتری مداری و رضایت مشتری، مشارکت و پیشرفت کارکنان، کار گروهی و مدیریت بهتر کارکنان درون شرکت ها را بهبود می بخشد. با توجه به اینکه ساخت و ساز همواره صنعتی بوده که تمایلی به اجرا و پیاده سازی تغییرات نداشته، در پذیرفتن این مفهوم نیز عملکرد کُندی داشته است. در نتیجه، در اجرای TQM در جایی که باید قرار ندارد. به طور کلی، پیمانکاران TQM را فراتر از مدیریت دفتر مرکزی بکار نمی یرند. در حالی که شرکت های مختلفی سعی در ورود TQM در عملکردهای مدیریتی خود داشته اند، اما آنها باید این تلاش را به سایت های پروژه ی ساختمانی انتقال دهند.در این مقاله، پس از بررسی منابع و پیمانکاران، فاکتورها و عواملی که مانع استقرار TQM در سیت های ساخت و ساز می باشند، شناسایی شده است. این مطالعه نشان می دهد که چندین مورد از معیارهای "موفقیت" TQM در واقع مسائل مربوط به مدیریت هستند. این یافته ها، نقش محوری و تکمیل کننده ی مدیریت در TQM را تایید می کند. به منظور استقرار موفق TQM در سایت های ساخت و ساز، مدیریت پروژه ی ساخت و کارگران سایت باید توانمند سازی شوند، و اصول TQM به آنها آموزش داده و در آن مشارکت داشته باشند. این مطالعه نشان می دهد که شرکت های ساخت و ساز باید مقدار بیشتری از سرمایه گذاری در بودجه آموزش  TQM را به آموزش کارگران اختصاص دهند تا به آنها انگیزه ی بهبود کیفیت کار خود بدهد. علاوه بر این، این مطالعه اهمیت مشارکت پیمانکاران و تامین کنندگان در تلاش برای TQM را اثبات می کند. به ویژه، پیمانکاران باید وسواس فکری خود را به مسائل مهم تری معطوف نمایند و شیوه ی اعطای قراردادهای فرعی را بر اساس پایین ترین پیشنهاد تغییر دهند.

تعداد صفحه فارسی:25 صفحه

تعداد صفحه انگلیسی: 20 صفحه

دسته بندی: .