مقایسه دو الگوریتم تکاملی برای بهینه سازی تعمیرات عرشه ی پل

5 out of 5

80,000ريال

English title: Comparison of Two Evolutionary Algorithms
for Optimization of Bridge Deck Repairs

Abstract: Prioritization of bridge decks for maintenance and repair purposes involves decisions related to project-level repair strategies as well as network-level selection of bridges that bring the highest return on the repair budget. These decisions, however, represent complex optimization problems that traditional optimization techniques are often unable to solve. This article introduces an integrated model for bridge deck repairs with detailed life cycle costs of network-level and project-level decisions. Two evolutionary-based optimization techniques that are capable of handling large-size problems, namely Genetic Algorithms and Shuffled Frog Leaping, are then applied on the model to optimize maintenance and repair decisions. Results of both techniques are compared on case study problems with different numbers of bridges. Based on the results, the benefits of the bridge deck management system are illustrated along with various strategies to improve optimization performance
 

چکیده.

اولویت بندی برای اهداف مراقبتی و تعمیراتی عرشه های شامل تصمیماتی مرتبط با استراتژیهای تعمیر سطح پروژه به علاوه انتخاب پلها در سطح شبکه است که بالاترین اعتبار مالی برای بودجه تعمیر را به همراه دارد . به هرحال این تصمیمات مسائل اولویت بندی پیچیده ایی را نشان میدهد که تکنیکهای اولویت بندی سنتی اغلب قادر به حل انها نیستند . این مقاله یک مدل جامع و یکپارچه برای تعمیرات عرشه پل همراه با هزینه های کامل دوره عمر و تصمیمات سطح شبکه و سطح پروژه را معرفی می کند . دو تکنیک بهینه ساز تکاملی که قادر به انجام مسائلی در ابعاد بزرگند شامل الگوریتم های ژنتیکی و قورباغه جهنده است که اغلب بر روی مدلی برای بهینه سازی تصمیمات مراقبتی و تعمیراتی به کار میروند . نتایج هر دو تکنیک بر روی مسائل تحقیق موردی با پلهای مختلف مقایسه میشوند . بر مبنای نتایج ، فواید سیستم های کنترل و مدیریت عرشه ی پل همراه با چندین استراتژی نشان داده میشوند تا فرایند بهینه سازی بهبود یابد .

صفحات فارسی:12 صفحه

صفحات انگلیسی:  12 صفحه

دسته بندی: .