توسعه استراتژی های ماشینکاری و انتخاب پارامتر در فرزکاری 5 محوره براساس شبیه سازی فرآیند

5 out of 5

120,000ريال

English Title: Machining strategy development and parameter selection in 5-axis milling based on process simulations
 

Abstract

In modern machining applications, with the developments in computer-aided manufacturing (CAM) technology, predictive modeling of milling operations has gained momentum. However, there is still a big gap between CAM technology and process modeling which limits its use in machining strategy development and parameter selection. In this paper, an approach is proposed for the use of process models and simulation tools in this direction. Cutting force and stability
simulations are used in identification of feasible regions of cutting parameters and comparison of machining strategies for productivity. Cutting force simulation throughout a toolpath is performed through extended Z-mapping approach,where a previously developed generalized cutting force model is utilized. Stability diagrams are generated in frequency domain. Dynamic programming (DP) approach is adapted for machining strategy comparison, which takes into account several constraint curves such as chatter stability, cutting torque,spindle power, tool deflection, and surface roughness. The proposed approach was applied on a case study to demonstrate the use of process models in machining strategy and parameter selection in 5-axis milling
 

خلاصه.

در کاربردهای جدید ماشینکاری، با توسعه یافتن تکنولوژی ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) مدلسازی عملیات فرزکاری رشد سریعی پیدا کرده است.  با این حال، هنوز یک خلا بزرگ بین تکنولوژی CAM و مدلسازی فرایند وجود دارد که استفاده از ان را در گسترش استراتژی های ماشینکاری و انتخاب پارامترها با محدودیت مواجه میکند. در این مقاله، برای استفاده از مدل های فرایندی و ابزار های شبیه سازی یک روش پیشنهاد شده است. نیروی برشی و شبیه سازی پایداری برای تشخیص نواحی امکان پذیر برای پارامترهای برشی و نیز به منظور مقایسه استراتژی های ماشینکاری برای بهره وری بیشتر استفاده شده است. شبیه سازی نیروی برشی از طریق مسیر ابزار ؛ با استفاده از روش نقشه ای در محور Z ؛ که یک مدل توسعه یافته ی قدیمی نیروی برشی است، اجرا شده است. نمودارهای پایداری در حوزه فرکانس تولید شده اند. روش برنامه ریزی دینامیک (DP) برای مقایسه استراتژی های ماشینکاری ای ایجاد شده است که چندین منحنی مرزی همانند پایداری چتر، گشتاور برشی، قدرت اسپیندل، انحراف ابزار و زبری سطح را شامل می شود. روش پیشنهاد شده بر روی یک مدل تحقیقی (case study) اجرا شده است تا استفاده از مدل های فرایندی در استراتژی های ماشینکاری و انتخاب پارامتر در فرزکاری 5 محوره را شبیه سازی کند.

 

18 صفحه متن انگلیسی

24 صفحه ترجمه متن فارسی

دسته بندی: .