اثر پارامترهای جوشکاری روی ریزساختار انجمادی جوش های TIG تولید شده ی خودبخود

5 out of 5

80,000ريال

English Title : Effect of welding parameters on the solidification microstructure of autogenous TIG welds in an Al–Cu–Mg–Mn alloy


Abstract
The weld metal microstructures of autogenous TIG welds have been investigated for a range of welding conditions using an Al–Cu–Mg–Mn alloy. It was found that a combination of high welding speeds and low power densities provide the thermal
conditions required for the nucleation and growth of equiaxed grains in the weld pool, providing heterogeneous nucleation sites are available. The most likely origin of the nucleants is from a combination of dendrite fragments and TiB2 particles that survive in the weld pool. The finest microstructure was observed in the centre of the weld and is attributed to the higher cooling rates which operate along the weld centreline. Composition profiles across the dendrite side arms were measured in the TEM and were found to follow a Scheil type segregation behaviour where there is negligible back diffusion in the solid. The measured core concentration of the dendrite side arms was found to rise with increasing welding speed and was attributed to the formation of significant undercoolings ahead of the primary dendrite tip, which enriched the liquid surrounding the dendrite side arms. © 1999 Elsevier Science S.A. All rights reserved.
 

چکیده

ریزساختارهای فلزی جوشی جوش های TIGخودبه خود در دامنه ای از شرایط جوشکاری با استفاده از الیاژ الومینیوم-مس-منیزیم-منگنز بررسی شده اند. گفته شد که ترکیبی از سرعت جوش بالا و چگالی های قدرتی کمتر شرایطی حرارتی می دهند که برای هسته و رشد ذرات تجهیزات برشی در استخر جوش مورد نیاز است، و محل های هسته ای متفاوتی را می دهند. احتمالی ترین منشا نوکلئانت از ترکیب ذارت TiB2 و قطعات دندریت است که در مخزن جوش باقی می مانند. ظریف ترین ریزساختار در مرکز جوش دیده شد و به درجات خنک سازی بالاتر نسبت داده شده است که در خط مرکزی جوش عمل میکنند. مشخصات ترکیبی در بازوهای جانبی دندریت در TEM اندازه گیری شدند و گفته شد که یک نوع رفتار تفکیک شیل را دنبال می کردند که انتشاری ناچیز در جامد است. تمرکز هسته ای اندازه گیری شده ی بازوهای جانبی دندریت گفته شده بود که با افزایش سرعت جوش زیاد می شد وبه تشکیل انجمادهای مشخص در پیش روی نوک دندریت اولیه کمک می کرد، که محیط مایع اطراف بازوهای جانبی دندریت را تقویت می کرد.

 

12 صفحه متن انگلیسی

8 صفحه ترجمه متن فارسی

دسته بندی: .