استراتژی بهینه برای پرداخت تیغه های پره با استفاده از ماشینکاری 5 محوره.

5 out of 5

80,000ريال

English Title: Optimal strategy for finishing impeller blades using 5-axis machining

Abstract

This paper deals with the machining of impeller blades by defining a numerical method to optimize the finishing strategy. This method is based on the evaluation of new multi-physical functional indicators, which express the geometric and economical performances of a toolpath.Geometric indicators are defined to ensure functional requirements: aerodynamic, mechanical, and machiningrelated. Using these indicators, the viable impeller blade finishing strategies are compared, considering their geometric performances and production cost. The production cost is represented by machining time, which is accurately computed to limit blade and tool deflections, in order to reduce and control the geometric errors caused by these deflections. Machining time is directly linked to the feed rate, which is coupled to radial cutting forces. Thus, the
finishing strategy is optimized by considering simultaneously a complete set of impeller machining problems: geometric errors and deflections. The method presented to optimize the blade finishing strategy is then applied to an
industrial impeller used in a pump.

چکیده : این مقاله به ماشینکاری تیغه های پره با تعریف یک روش عددی برای بهینه سازی استراتژی پرداخت می پردازد. این روش بر اساس ارزیابی شاخص های جدید مولتی فیزیکی عملکردی است که عملکرد های هندسی و اقتصادی مسیر ابزار را بیان می کند.شاخص های هندسی برای اطمینان از ملزومات عملکردی تعریف شده اند: آیرودینامیک، مکانیکی و مرتبط با ماشینکاری. با استفاده از این شاخص ها، استراتژی های بادوام پرداخت تیغه پره نظر به عملکرد هندسی و هزینه تولید مقایسه می شوند. هزینه تولید با زمان ماشینکاری نمایندگی می شود که به دقت برای محدود کردن انحرافات تیغه و ابزار محاسبه می شود. برای کاهش و کنترل خطاهای هندسی ایجاد شده با این انحرافات.زمان ماشینکاری مستقیما با نرخ تغذیه مرتبط است که آن با نیروهای برشی شعاعی کوپل است. بنابراین استراتژی پرداخت با ملاحظه همزمان دسته کاملی از مسائل ماشینکاری پره بهینه می شود: خطا های هندسی و انحرافات. روش ارائه شده برای بهینه سازی استراتژی پرداخت تیغه سپس بر یک تیغه صنعتی استفاده شده در یک پمپ اعمال می شود.

 

11 صفحه متن انگلیسی

17 صفحه ترجمه متن فارسی

دسته بندی: .