سیستم شبیه سازی یکپارچه برای فرآیندهای های فرزکاری 5 محور

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Integrated simulation system for 5-axis milling cycles

Abstract
Multi axis milling is a promising technology for machining of complex geometries and surfaces. Thanks to the additional rotary axis, it provides flexibility to overcome the accessibility issues. However, the process becomes more complicated in terms of geometry, mechanics and dynamics due to the additional degrees of freedom and ball nose end mills. In this study, mechanics and stability of 5-axis ball end milling operations is simulated throughout a given toolpath. The cutting tool-workpiece engagement boundary is calculated and workpiece is represented using distance field approach. Distance field approach features very low computational time, close to real-time simulation. The cutting forces are modeled using orthogonal-to-oblique transformation. Stability limits are estimated in frequency domain.
 

چکیده

فرزکاری چند محور تکنولوژی نو برای ماشین کاری شکل ها و سطوح  پیچیده می باشد. علاوه بر محور دوار اضافی، قابلیت چیره شدن بر مسایل قابل دسترسی را دارا می باشد. اما این روش در برخی از هندسه ها، مکانیک و تحرکات با توجه به درجه آزادی بیشتر پیچیده تر می شود. در این پژوهش مکانیک و صلبیت یک فرآیند فرزکاری 5 محور در یک مسیر ابزار شبیه سازی شده است. مرز تعادل ابزار برش و قطعه کار نمایش داده شده است و قطعه کار با رویکرد راه دور نمایش داده شده است. متد نمایش راه دور از لحاظ زمان محاسباتی  بسیار نزدیک به حالت واقعی می باشد. نیروهای برشی با استفاده از تحول متعامد بر مورب مدل شده است. حدود صلبیت در دامنه نوسان تخمین زده شده است.

 

6 صفحه متن انگلیسی

10 صفحه ترجمه متن فارسی

دسته بندی: .