بررسی های سد حرارتی پوششی برای قطعات توربین

0 out of 5

150,000ريال

English Title: Investigations of Thermal Barrier Coatings for Turbine Parts

  Introduction
Progress in gas-turbine engine (GTE) manufacturing is continuously linked with a rise ofoperating temperature and stresses of engine gas path elements,especially the turbine parts.More advanced cooling systems, structural materials and thermal barrier coatings (TBC) and other coatings provide the required life and strength reliability of these components. While engines are in use, the necessity arises to repair turbine blades and vanes with a TBC and
combustion liners. At the same time, it is difficult to estimate the durability of the turbine blades and combustor components with a TBC and vanes because of the complexity of simulation of the damaging factors acting under service conditions and also because of problems in obtaining the input data required for making such estimations. Therefore, the development of methods for the calculated and experimental investigations thermal barrier coatings, thermophysical and strength properties of TBC and thermal, thermostress state and thermomechanical fatigue engine parts with a TBC is of great importance. While
conducting these investigations, the main tasks are the comparative estimation of the design and production (or repair) process solutions and verification of the methods of calculation of the durability of engine parts with a TBC. To provide simulation of loading conditions for the hot engine parts with a TBC under service conditions, the test procedure shall ensure the possibility of cyclic surface heating of the object under testing (simulating its heating in hot gas flow) up to temperatures of 1150 °C and more at heating rates of 150-200 °C/s and
subsequent cooling. Also it is desirable to have the possibility for mechanical loading of parts and TBC with a required phase shift between mechanical load and temperature.

پیشرفت در تولید موتور توربین گاز (GTE) به طور پیوسته با افزایش درجه حرارت و تنش عناصر مسیر گاز موتور، به خصوص قطعات توربین مرتبط است. بیشتر سیستم های پیشرفته خنک کننده، مواد ساختاری و پوشش سد های حرارتی (TBC) و پوشش های دیگر، قابلیت اطمینان مورد نیاز عمر و قدرت این قطعات را تامین می کنند. در حالی که موتورها در حال استفاده هستند، ضرورت تعمیر تیغه ها و پره های توربین با یک TBC و آسترهای احتراق مطرح می شود. در همین زمان، برآورد دوام تیغه های توربین و اجزای محفظه احتراق با یک TBC و پره دشوار است و این به دلیل پیچیدگی شبیه سازی عوامل مخرب تحت شرایط خدمت رسانی و همچنین به دلیل مشکلات در به دست آوردن داده های ورودی مورد نیاز برای ساخت چنین برآوردهایی است. بنابراین، توسعه روش هایی برای بررسی محاسباتی و تجربی پوشش های سد حرارتی، خواص ترموفیزیکی و خواص قدرت TBC و حالت حرارتی، تنش حرارتی و فرسودگی ترمومکانیکی قطعات موتور با یک TBC از اهمیت زیادی برخوردار است. همزمان با انجام این تحقیقات، وظایف اصلی، برآورد مقایسه ای طراحی و تولید (و یا تعمیر) راه حل های فرآیند و تایید روش های محاسبه دوام قطعات موتور با TBC است. برای امکان شبیه سازی شرایط بارگذاری قطعات داغ موتور با TBC تحت شرایط سرویس، روش آزمون باید از امکان حرارت دهی سطحی دوره ای شی تحت آزمایش، (شبیه سازی حرارت دادن آن در جریان گاز داغ) تا دماهای 1150 درجه سانتی گراد و بیشتر در نرخ حرارت 150-200 ° C / s و خنک کنندگی پس از آن، مطمئن باشد. همچنین داشتن امکان بارگذاری مکانیکی قطعات و TBC با تغییر فاز مورد نیاز بین بار مکانیکی و درجه حرارت، مطلوب است.

 

28 صفحه متن انگلیسی

 

37 صفحه ترجمه متن فارسی

دسته بندی: .