ویژگی¬های کشش عمیق فنجان¬های مربعی از طریق قالب¬های مخروطی

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Deep drawing characteristics of square cups through conical dies

Abstract
This paper studies the deformation characteristics of a newly developed process for increasing the drawability of square cups.The process has a simple tooling set in which a circular blank can be easily deformed by a flat headed square punch through a conical die with a square aperture. Finite element analysis (FEA) was used to study the influences of the geometric parameters on the formability of square cup in order to find out the optimum setup dimensions of the present process. The effects of die fillet radius, die corner radius, die throat length, punch profile radius; punch corner radius, punch shape factor, relative die clearance and blank thickness on the drawability of square cup were mainly investigated. Cup drawability was also studied with the change of material strain hardening exponent, n, strength coefficient, K, average anisotropy, R, and friction coefficients
between die-sheet-punch to find the best operating conditions. The limiting drawing ratio (LDR) was used to evaluate the effects of all these parameters on the square cup drawability. The LDR’s, maximum drawing loads, cup thickness, cup height and modes of failure were predicted. The analysis reveals that the determination of the optimum setup dimensions of our developed process has increased the drawing ratio up to 3.1 for brass alloy (67/33 Cu-Zn) and 3.15 for aluminum (Al99.5w) in a single-drawing stroke. Experiments have been also done in order to compare and verify the FE-predictions. Successful square cups with drawing ratio of 3.07 for brass and 2.93 for aluminum were produced. These LDR’s are significantly higher than that of the improved conventional methods with blank holder

چکیده

این مقاله ویژگی­های تغییر شکل فرآیند پیشرفته­ی جدیدی را جهت افزایش قابلیت کشش فنجان­های مربعی بررسی می­کند. این فرآیند ابزار کاریِ ساده­ای دارد که در یک دایره­ی خالی قرار گرفته که می­تواند براحتی بوسیله­ی یک پانچ مربعی نوک­دار مسطح، از میان قالب مخروطی با سوراخ مربعی تغییر شکل دهد. آنالیز المان محدود (FEA) جهت مطالعه­ی اثرات پارامترهای هندسی بر روی شکل­پذیری فنجان مربعی استفاده شده است تا ابعاد وضعیت بهینه­ی فرآیندهای فعلی را بدست آوریم. تأثیرات شعاع مغزی قالب، شعاع کنج قالب، طول دهانه­ی قالب، شعاع پروفیل سوراخ (پانچ)؛ شعاع کنج سوراخ، ضریب شکل سوراخ، فضای خالی قالب مربوطه و تأثیر ضخامت فضای خالی بر قابلیت کشش فنجان مربعی، بطور اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. کشش‌پذیری فنجان با تغییر توان کرنش سختی مواد، n، ضریب استحکام، K، ناهمسانگردی میانگین، R، ضرایب اصطکاک مابین سوراخ-ورق-قالب، جهت یافتن بهترین شرایط عملیاتی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نسبت کشش محدود (LDR)، جهت ارزیابی اثرات همه­ی این پارامترها روی قابلیت کشش فنجان مربعی استفاده شده است. حداکثر بارهای کششی LDR، ضخامت فنجان، ارتفاع فنجان و حالت­های شکستگی آن، پیش‌بینی شده است. آنالیز نشان می­دهد که تعیین ابعاد قرارگیری بهینه­ی فرآیند پیشرفته­یمان، نسبت کشش را تا حد 3.1 برای آلیاژ برنج (67/33 Cu-Zn) و تا حد 3.15 برای آلومینیوم (Al99.5w) در یک تک ضربه­ی کششی، افزایش یافته است. همچنین آزمایشاتی بمنظور مقایسه و تأیید پیش­بینی­های FE انجام شده است. فنجان­های مربعی موفقیت­آمیزی با نسبت کشش 3.7 برای برنج و 2.93 برای آلومینیوم تولید شده است. این LDR ها بطور چشمگیری بیشتر از LDRهای روش­های سنتی اصلاح شده با ورق نگهدارنده­ی کشویی هستند.

8 صفحه متن انگلیسی

11 صفحه ترجمه متن فارسی

دسته بندی: .
ثبت سفارش ترجمه