فن اوری های جدید و HIA

5 out of 5

120,000ريال

English Title: HIA and Emerging Technologies

Abstract

This chapter discusses emerging technologies and how these new opportunities for participation, data collection, analysis, and dissemination influence health impact assessment today and how they may be integrated into future practice.
Technologies are discussed in two broad categories: those technologies used for engagement and communication and those used for information gathering and analysis. Engagement and communication technologies discussed include social media,cell phones, webinars/conferences, and podcasting. Technologies discussed for information gathering and analysis include online surveys, dataset access, manipulation and visualization, and geographic information systems and other mapping technologies. The chapter ends with a case study that highlights how online multimedia tools have been used to enhance communication with stakeholders.

چکیده:

این فصل فن اوری های جدید و نحوه ی تاثیر فرصت های جدید برای شرکت، جمع اوری اطلاعات، تحلیل، و انتشار روی ارزیابی اثر سلامت و چگونگی ادغام ان ها برای اینده را را بررسی می کند. ان ها در دو طبقه بررسی می شوند: برای مدیریت و ارتباطات و دیگری برای جمع اوری و تحلیل اطلاعات. فن اوری های ارتباطاتی شامل رسانه ی اجتماعی، موبایل، کنفرانس و پادکست است. فن اوری های بحث شده برای جمع اوری و تحلیل اطلاعات شامل تحقیقات برخط، دسترسی به پایه ی اطلاعات، دستکاری و بصری سازی، و سیستم اطلاعات جغرافیایی و دیگر نقشه نگاری های است. این فصل با یک تحقیق موردی درمورد برجسته سازی اینکه چطور ابزارهای چندرسانه ای برخط برای ارتقای ارتباط با سهام داران استفاده شده اند به پایان می رسد.

19 صفحه متن انگلیسی

14 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .