پایداری کسری بودجه و تورم در EMU : تجزیه و تحلیل نظریه مالی سطح قیمت

0 out of 5

80,000ريال

English Title: Deficit sustainability and inflation in EMU: An analysis from the Fiscal
Theory of the Price Level

Abstract
Price determination theory typically focuses on the role of monetary policy, while the role of fiscal policy is usually neglected. From a different point of view, the Fiscal Theory of the Price Level takes into account monetary and fiscal policy interactions and assumes that fiscal policy may determine the price level, even if monetary authorities pursue an inflation targeting strategy. In this paper we try to test empirically whether the time path of the government budget in EMU countries would have affected price level determination. Our results point to the sustainability of fiscal policy in all the EMU countries but Finland,although no firm conclusions can be drawn about the prevalence of either monetary or fiscal dominance.
 

چکیده

نظریه تعیین قیمت به طور معمول روی نقش سیاست پولی تمرکز دارد، در حالی که سیاست مالی معمولا نادیده گرفته می شود. از نقطه نظرهای مختلف، نظریه مالی سطح قیمت تعاملات بین سیاست پولی و مالی را در نظر گرفته و فرض می کند که سیاست مالی ممکن است سطح قیمت را تعیین کند، حتی اگر مقامات پولی در پی هدف قرار دادن استراتژی تورم باشند. در این مقاله ما سعی می­کنیم به طور تجربی آزمایش کنیم که آیا مسیر زمانی بودجه دولت در کشورهای EMU تعیین سطح قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج ما اشاره به پایداری سیاست مالی در تمام کشورهای EMU دارد جز فنلاند دارد، اگرچه درباره شیوع تسلط مالی یا پولی آن ها هیچ نتایج قطعی نمی توان گرفت.

5 صفحه متن انگلیسی

17 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .