اصول حسابداری برای قسمتهای تابعه و با سود ناخالص تحت IEFRS

0 out of 5

80,000ريال

English Title: Accounting for Derivatives with Initial Margin under IFRS 13

Abstract
Initial margin is required by central counterparties (CCPs) and under regulatory
Bilateral Initial Margin (BCBS-317). This initial margin is contractually defined in Clearing Arrangements (CA) or Collateral Support Deeds (CSD)respectively. We investigate whether the cost of this initial margin over the life of the affected trades (known as Margin Valuation Adjustment, MVA) should be accounted for in Accounting Fair Value under IFRS 13. We find strong indications that MVA should be reflected in Fair Value given that to exit the affected trades any financial institution taking them over would face the same costs from the trades and additional required contracts (CA or CSD) that the first financial institution already faced. In addition the CA/CSD that give rise to MVA are contractually connected to the related trades and contribute to the overall project costs of the trades. These CA/CSD project costs are analogous to costs from cashflows due to Collateral Support Agreements (CSAs) which have a similar contractual relation to trades and CSAs are routinely included in trade pricing. Whether MVA is reported separately or as part of desk activity depends on the applicable unit of account given the internal setup of the financial institution and specific trading patterns following IFRS 9 and IFRS 13.

چکیده

سود ناخالصی از سوی شرکای اصلی (CCPs) و تحت سود ناخالص دو جانبه ی قانونی (BCBS-317) مورد نیاز است . سود ناخالص به صورت قراردادی در قراردادههای روشن (CA)  و یا اسناد حمایتی تضمینی CSD به ترتیب تعریف میشود . ما این جنبه را بررسی می کنیم ایا هزینه ی سود ناخالص اولیه برروی دوره کاری تجارتهای تحت تاثیر ان ( تحت عنوان تطبیق ارزشگذاری سود MVA) باید برای قیمت عادلانه  در حسابداری  تحت IFRS-13 محاسبه شود . ما شاخصهای قوی پیدا می کنیم که MVA باید در قیمت عادلانه منعکس شود تا از تجارتهای تحت تاثیر هر موسسه مالی خارج شود و هر موسسه ی مالی با هزینه های مشابهی از تجارتها و قراردادهای لازم دیگر با ان مواجه است و در ابتدا موسسه مالی با ان روبه رو بوده است . علاوه بر CA یا CSD که افزایشی را با توجه به MVA داشته است به صورت قراردادی به تجارتهای مربوطه متصل شده است که به هزینه های پروژه ی کلی مربوط میشود . این هزینه های پروژه ی CA/CSD قابل قیاس با هزینه های گردش وجوه به واسطه ی CSA است که رابطه ی قراردادی مشابهی با تجارتها وCSAs دارد و به طور رایج در قیمت گذاری تجارتی لحاظ میشود . اینکه ایا MVA به صورت جداگانه  ویا بخش از فعالیت روی میزی گزارش میشود بستگی به واحد محاسبه ی کاربردی در مرحله پایه ریزی اولیه موسسه مالی و بخشهای تجارتی خاصی تحتifrs 13 است .

13 صفحه متن انگلیسی

18 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .