آموزش حسابداری در موقع بحران

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Accounting Education In Crisis

ABSTRACT
Almost on a daily basis new accounting rules and laws are put into use, creating information that must be known and learned by the accounting faculty and then introduced to and understood by the accounting student. Even with the 150 hours of education now required for CPA licensure, it is impossible to teach and learn all there is to learn. Over the years, changes have been recommended and some adopted into the accounting curriculum; however, the crisis of information overload continues in accounting education.

خلاصه

تقریبا به صورت روزانه قواعد حسابداری جدید و قوانینی برای استفاده قرار داده می شود، ایجاد  اطلاعاتی که باید شناخته شوند و توسط اعضای هیات علمی حسابداری به دانشجوی حسابداری به صورت قابل فهم آموزش داده شود و سپس معرفی شود. حتی با 150 ساعت آموزش در حال حاضر که برای اخذ مجوز CPA مورد نیازاست ، غیر ممکن است که آموزش و یادگیری برای یادگیری همه وجود داشته باشد . در طول این سالها، تغییراتی توصیه می شود و برخی از آنها در برنامه درسی حسابداری تصویب شده است . با این حال، بحران اطلاعات اضافی در آموزش حسابداری همچنان ادامه دارد.

5 صفحه متن انگلیسی

9 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .