مقایسه گر قابل پیکربندی مجدد حوزه زمان برای اپلیکیشن های چند سنجشی

4 out of 5

60,000ريال

English Title: A Reconfigurable Time-Domain Comparator for Multi-Sensing Applications

Abstract

Wireless sensor network applications typically include various sensors (temperature, humidity, gas, etc.) and each sensor has different requirements of speed, noise, offset, and power consumption. In order to optimize the performance and allow long-time operation, reconfigurability is mostly desirable in the readout circuitry. In this paper, a reconfigurable time-domain comparator (RTDC) with low noise and low offset is proposed, mainly for reconfigurable SAR ADCs in wireless sensor nodes. With a supply voltage of 1.8 V, it can be dynamically reconfigured to operate in seven different modes for different sensing scenarios.From Mode 1 to Mode 7, the maximum operating speed of the comparator ranges from 182 MHz to 20 MHz with its input referred noise been reduced exponentially from 142 µV to 63.4 µV and its offset been reduced exponentially from 7.64 mV to 2.55 mV, respectively. The simulated energy efficiency is 1.27 pJ/conv in Mode 1 and it linearly increases to 9.48 pJ/conv in Mode 7. This wide operating range enables the best possible trade-off for the sensing node application at hand

چکیده:

اپلیکیشن های شبکه های حسگر بی سیم معمولا شامل سنسور های مختلفی هستند (دما، رطوبت، گاز، و غیره) و هر سنسور دارای نیازهای مختلف به سرعت، نویز، افست، و مصرف برق است. به منظور بهینه سازی عملکرد و ممکن کردن عملیات طولانی مدت، قابلیت پیکربندی مجدد عمدتا در مدار بازخوانی مطلوب است. در این مقاله، یک مقایسه گر قابل پیکربندی مجدد حوزه زمان (RTDC) با نویز کم و افست پایین عمدتا برای ADC SAR های قابل پیکربندی مجدد در گره های حسگر بی سیم ارائه شده است. و با ولتاژ ورودی 1.8 V، می توان به صورت دینامیکی پیکربندی مجدد کرد تا در هفت حالت مختلف برای سناریوهای سنجش مختلف عمل کند. از حالت 1 تا حالت 7، سرعت اجرای حداکثر محاسبه گر در محدوده 182 MHz  به 20 MHz قرار دارد و به ترتیب ورودی نویز ارجاعی آن به صورت تصاعدی از  µV142  به µV  63.4 کاهش یافته و افست آن به صورت تصاعدی از 7.64 mV به  2.55 mVکاهش می یابد. بازده انرژی شبیه سازی شده 1.27 pJ/conv در حالت 1 است و به صورت خطی به pJ/conv 9.48 در حالت 7 افزایش می یابد. این محدوده عملیاتی گسترده بهترین شکل ممکن مبادله برای اپلیکیشن گره سنجش موجود را امکان پذیر می سازد.


4 صفحه متن انگلیسی

11 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .