وارد سازی تغییرات کوتاه مدت باد در پخش بهینه بار

5 out of 5

80,000ريال

English Title: Inclusion of Short Duration Wind Variations in Economic Load Dispatch

Abstract

Randomness of wind speed around a short-durationstable mean value is commonly referred to as short duration wind variation. This paper investigates the effect of substantial windbased capacity inclusion on optimal load dispatch, with the source wind susceptible to short duration variations. Analytical formulation of the economic load dispatch (ELD) problem inclusive of wind power generation is presented separately for cases with and without representation of transmission losses. In each formulation,the effect of short duration wind variations is included as an aggregate, thereby avoiding the complexity of stochastic models. Threegenerator and 20-generator study cases are discussed to illustrate two distinct aspects of the ELD problem. First, the optimal cost,losses, and system- are presented across a range of short-duration-stable mean wind speed. Thereafter, the sensitivity of all three metrics is discussed with reference to different levels of short duration wind variations.
 

چکیده

تصادفی بودن سرعت باد در یک مقدار متوسط پایدار و دریک دوره ی کوتاه مدت عموماً Short duration wind variation  گفته می­شود. این مقاله اثر وارد سازی ظرفیت­های قابل توجه مبتنی بر باد را در مبحث پخش بهینه­ی بار، با منبع بادی حساس به تغییرات کوتاه مدت، را بررسی می نماید. فرمول بندی تحلیلی مسئله پخش بهینه بار (ELD )، با در نظر گرفتن تولید توان بادی، به صورت جداگانه برای موارد با و بدون نمایشِ اتلاف انتقال، ارائه شده است. در هر یک از این فرمول بندی ها، تاثیر تغییرات کوتاه مدت باد به عنوان یک مقدار اضافه شده در نظر گرفته شده است و از این طریق از پیچیدگی مدل های تصادفی اجتناب شده است. مطالعه ی موردی سه ژنراتوری و ٢٠ ژنراتوری جهت مشخص نمودن جنبه های متمایز مسئله ی ELD مورد بحث قرار گرفته اند. در ابتدا، اتلاف هزینه ی بهینه، و سیستم λ در سرعت های باد متوسط پایدار در یک دوره کوتاه مدت ارائه شده اند. پس از آن، حساسیت این سه معیار با اشاره به سطوح مختلف تغییرات کوتاه مدت باد بحث شده است.

 


9  صفحه متن انگلیسی

23 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .