سیستم‌های قیاسی مینیمال برای RDF (چارچوب توصیف منابع)

5 out of 5

240,000ريال

English Title: Minimal Deductive Systems for RDF

Abstract

This paper shows how one can do without several predicates and keywords of the RDFS theory, obtaining a simple language which preserves the original semantics. This approach is beneficial in at least two directions: (a) To have a simple abstract fragment of RDF easy to formalize and to reason about, which captures the essence of RDF; (b)To obtain algorithmic properties of deduction and optimizations that are relevant for particular fragments. Among our results are: the identification of a simple fragment of RDF; proof that it encompasses the
main features of RDFS; a formal semantics and a deductive system for it; sound and complete deductive systems for their sub-fragments; and an O(n log n) complexity bound for ground entailment in this fragment

خلاصه

این مقاله بدست آوردن یک زبان ساده که در آن اصل معناشناسی حفظ می‌شود را به نحوی نشان می‌دهد که هر کسی بدون نیاز به چندین مسند و وا‌ژه کلیدی از تئوری RDFS می‌تواند آن را انجام دهد. این روش حداقل در دو جهت سودمند می‌باشد: (a اولین جهت برای داشتن یک قطعه معمولی از RDF بدلیل گرفتن ماهیتی از خود RDF، فرم دهی ساده خواهد بود.  (bدومین جهت برای بدست آوردن خصوصیت‌های الگوریتمی از استنباط قیاسی و بهینه، که به قطعات خاصی مرتبط هستند. از جمله نتایج ما بصورت زیر هستند: توصیف یک قطعه ساده از RDF، شواهدی که آن ویژگی‌های اصلی RDFS را شامل می‌شود؛ یک معناشناسی رسمی و یک سیستم قیاسی برای آن؛ سیستم‌های قیاسی عمیق و کامل برای زیرساختارهای آن‌ها؛ و یک محدوده پیچیده برای زمینه در نظر گرفته شده در این قطعه.

 


38  صفحه متن انگلیسی

54 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .