استدلال استقرایی و جستجوی وب معنایی

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Inductive Reasoning and Semantic Web Search

ABSTRACT
Extensive research activities are recently directed towards the Semantic Web as a future form of the Web. Consequently, Web search as the key technology of the Web is evolving towards some novel form of Semantic Web search. A very promising recent approach to such Semantic Web search is based on combining standard Web search with ontological background knowledge and using standard Web search engines as the main inference motor of Semantic Web
search. In this paper, we propose to further enhance this approach to Semantic Web search by the use of inductive reasoning. This adds the important ability to handle inconsistencies, noise, and incompleteness, which often occur in distributed and heterogeneous environments, such as the Web. We report on a prototype implementation of the new approach and extensive experimental results.

خلاصه

اکثریت فعالیت‌های تحقیقاتی اخیرا در مورد وب معنایی که آینده‌ای از وب می‌باشد، انجام می‌شود. بنابراین، جستجوی وب به عنوان یک تکنولوژی کلیدی از وب در حال تکامل به سمت شکل جدیدی از جستجوی وب معنایی می‌باشد. بسیاری از روش‌های اخیر نوید بخش بوده و بر مبنای ترکیب جستجوی وب استاندارد با معلومات هستی‌شناسی و استفاده از موتورهای جستجوی وب استاندارد به عنوان موتور اصلی استنتاج جستوجوی وب معنایی، بوده است. در این مقاله ما روشی بر پایه استدلال استقرایی برای بهبود روش‌های انجام شده ارائه خواهیم کرد. روش ارائه شده در این مقاله همچنین توانایی های مهم برای برطرف کردن ناسازگاری‌ها، اختلال‌ها، و نقص‌هایی که در محیط‌های ناهمگن و توزیع شده مثل وب رخ می‌دهد را ، ارائه می‌کند. همچنین ما در این مقاله بر روی نمونه عملی روش پیشنهادی را اجرا کرده و نتایج آزمایشی را توسعه می دهیم.


2 صفحه متن انگلیسی

5 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .