کنترل میدانی و کنترل گشتاور مستقیم برای منبع ولتاژ اینورتر (VSIs) تغذیه موتور سنگرون

5 out of 5

100,000ريال

English Title: Field-Oriented Control and Direct Torque Control for Paralleled VSIs Fed PMSM Drives With Variable Switching Frequencies

Abstract—In this paper, three control schemes with variable switching frequencies are proposed and analyzed for the paralleled voltage source inverters (VSIs) fed permanent magnet synchronous motor (PMSM) drive. The proposed schemes could be applied in the low-speed operation region of high-power drive system, where the frequency modulation index is high. First, the field-oriented control (FOC) with phase-shifted chaotic space vector modulation
(SVM) under synchronous frame and the FOC with phase-shifted chaotic sinusoidal pulse width modulation under stationary frame is proposed for the paralleled VSIs fed PMSM drive. The proposed phase-shifted chaotic PWM schemes not only eliminate specific switching harmonics completely but also suppress all remaining switching harmonic peaks in the spectrum. The avoidance of inherent circulating current is also considered in designing these two schemes. Second, the direct torque control (DTC) for the paralleled VSIs fed PMSM drive is proposed with circulating current suppression. Besides inheriting the advantages of DTC, the output currents of paralleled VSIs are kept balanced. The working principles of these three methods are presented in detail. Experimental results on a laboratory prototype are given to verify the validity of the three proposed control schemes for the paralleled VSIs fed PMSM with variable switching frequencies.

چکیده- در این مقاله، سه طرح کنترل با متغیر فرکانس سوئیچینگ برای منبع ولتاژ تغذیه اینورترهای (VSIs) موتور سنگرون مغناطیس دائم ارائه شده و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. طرح  ارائه شده می­بایست در منطقه کاری با سرعت پایین داریو با توان بالای سیستم قابل اعمال باشد بطوریکه فرکانس مدولاسیون بالا می­باشد. در ابتدا، کنترل میدانی (FOC) با شیفت فازی آشفته مدولاسیون بردار فضایی (SVM) تحت چارچوب سنکرون و کنترل میدانی با شیفت فازی آشفته مدولاسیون با پالس سینوسی تحت چارچوب ایستا برای درایو موازی شده VSIs Fed PMSM ارائه شده است. طرح­های ارائه شده بصورت شیفت فازی آشفته مدلاسیون پهنای باند نه تنها هارمونیک سوئیچ زنی را بصورت کامل حذف کرده بلکه تمام هارمونیک­های باقی مانده در پیک طیف سیگنال را سرکوب و از بین می­برد. اجتناب از جریان گردشی ذاتی هم چنین در طراحی این دو طرح در نظر گرفته شده است. طرح دوم، کنترل گشتاور مستقیم (DTC) برای درایو موازی شده VSIs Fed PMSM با سرکوب جریان گردشی ارائه شده است. علاوه بر مزایای استفاده از کنترل گشتاور مستقیم، جریان­های خروجی منیع ولتاژ اینورترهای موازی در تعادل قرار دارند. قوانین و مقررات این سه طرح با جزئیات موجود می­باشد. نتایج آزمایشگاهی روی یک آزمایشات اولیه به منظور تایید اعتبار این سه طرح کنترل برای منبع ولتاژ اینورتر تغذیه موتور مغناطیس دائم با متغیر فرکانس سوئیچینگ داده شده است.

12 صفحه متن انگلیسی

27 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .
ثبت سفارش ترجمه