مدارهای منطقی CMOS جدید با سوئیچینگ کم نویز برای تک تراشه سیستم تصویربرداری CMOS

0 out of 5

60,000ريال

English Title: A New Low Switching Noise CMOS Logic Circuits For Single-Chip CMOS Imaging System

Abstract
In this paper, we present a new low switching noise CMOS logic for on-chip CMOS image sensors, which reduce the switching noise through the substrate. The instantaneous peak current in digital system is the main source of the substrate noise and the injected current noise propagates through highly doped substrate and contaminates the sensitive image sensing systems. AM 0 . 5 p CMOS technology is used for the analysis of switching noise.Simulation results show that the proposed logic generates lower ground bounce compare to the other low noise logic circuits. As a result it enables sysfem-on-chip CMOS imaging system to be less susceptible to switching noise than when using other low noise logics.

چکیده
در این مقاله، مدار منطقی CMOS جدیدی با سوئیچینگ کم نویز برای سنسورهای تصویر بر روی تراشه CMOS ارائه دادیم که نویز سوئیچینگ را از طریق بستر کاهش می دهد. اوج جریان آنی در سیستم دیجیتال منبع اصلی نویز بستر است و نویز جریان تزریقی از طریق بستر بسیار دوپ منتشر می شود و سیستم های سنجش حساس به تصویر را آلوده می کند. تکنولوژی CMOS 0.5 میکرومتر AMI برای تحلیل نویز کلیدزنی استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که منطق پیشنهادی پرش مبنای پایین تری نسبت به دیگر مدارهای منطقی با نویز کم تولید می کند. در نتیجه این سیستم سبب می شود سیستم تصویربرداری روی تراشه CMOS به نویز کلید زنی نسبت به زمانی که از دیگر مدارهای منطقی با نویز کم استفاده می شود کمتر حساس باشد.

5 صفحه متن انگلیسی

6 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .