پروب میدان نزدیک موج میلیمتری طراحی شده برای تشخیص سرطان پوستی با وضوح بالا

5 out of 5

80,000ريال

English Title: Millimeter-Wave Near-Field Probe Designed for High-Resolution Skin Cancer Diagnosis

Abstract

This paper presents a detailed technical characterization of a micromachined millimeter-wave near-field probe developed for skin cancer diagnosis. The broadband probe is optimized for frequencies from 90 to 104 GHz and consists of a dielectric-rod waveguide, which is metallized and tapered towards the tip to achieve high resolution by concentrating the electric field in a small sample area. Several probes with different tip sizes were fabricated from high-resistivity silicon by micromachining and were successfully characterized using silicon test samples with geometry-defined tailor-made permittivity. The probes show a high responsivity for samples with permittivities in the range of healthy and cancerous skin tissue at 100 GHz (from to , loss tangent of approximately 1.26). The sensing depth was determined by simulations and measurements from 0.3 to 0.4 mm,which is adapted for detecting early-stage skin tumors before they metastasize. The lateral resolution was determined to 0.2 mm for a  tip size of 0.6 0.3 mm, which allows for resolving small skin tumors and inhomogeneities within a tumor.

چکیده

این مقاله مشخصه فنی یک پروب میکرو ماشین شده موج میلیمتری با میدان نزدیک ایجاد شده برای تشخیص سرطان پوستی را ارائه می دهد. این پروب پهن باند برای فرکانس هایی از 90 تا 104 گیگاهرتز بهینه سازی شده و از یک موجبر میله – دی الکتریک تشکل شده است که فلزکاری(آبکاری) شده و به سمت نوک برای دستیابی به وضوح بالا به وسیله متمرکز کردن میدان الکتریکی در یک ناحیه نمونه کوچک خم شده است. چندین پروب با اندازه های مختلف نوک از سیلیکن با مقاومت بالا به وسیله ی ریزماشین کاری ساخته شده اند و با موفقیت با استفاده از نمونه های سیلیکونی آزمون با گذردهی و هندسه مشخص توصیف شده است. این پروب ها دارای پاسخدهی بالا برای نمونه هایی با گذردهی هایی در رنج بافت پوستی سالم و سرطانی پوست در 100 گیگاهرتز (از  تا ، با تانژانت افت تقریبا 1.26). عمق سنجش توسط شبیه سازی ها و اندازه گیری ها از 0.3 تا 0.4 میلی متر محاسبه شد، که برای آشکارسازی تومورهای پوستی مرحله اولیه قبل از آنکه تومورها متاستاز شوند، استفاده شده است. این وضوح جانبی برابر با 0.2 میلی متر برای اندازه نوک میلی متر تعیین شد که امکان رفع تومورهای کوچک پوستی و ناهمگونی ها درون یک تومور را فراهم می کند.

10 صفحه متن انگلیسی

13 صفحه ترجمه فارسی

 

دسته بندی: .