کنترل فازی مد لغزشی تطبیقی برای درایوهای سرو موتور PM سنکرون

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Adaptive fuzzy sliding-mode control for PM synchronous servo motor drives

Abstract: An adaptive fuzzy sliding-mode control
system, which combines the merits of slidingmode control, the fuzzy inference mechanism andthe adaptive algorithm, is proposed. First asliding-mode controller with an integral-operation switching surface is designed. Then a fuzzy
sliding-mode controller is investigated in which a simple fuzzy inference mechanism is used to estimate the upper bound of uncertainties. The
fuzzy inference mechanism with centre adaptation of membership functions is investigated to estimate the optimal bound of uncertainties.Position control of a permanent magnet s,ynchronous servo motor drive using the proposed control strategies is illustrated.

 

چکیده: یک سیستم کنترل فازی مد لغزشی تطبیقی که ترکیبی از محاسن کنترل مد لغزشی، مکانیزم استنتاج فازی و الگوریتم تطبیقی است، ارائه شده است. ابتدا یک کنترل کننده مد لغزشی با سطح سوئیچینگ عملگر انتگرالی طراحی شده است. سپس یک کنترل کننده فازی مد لغزشی بررسی شد که در آن یک مکانیزم استنتاج فازی ساده در برآورد کران بالای عدم قطعیت مورد استفاده قرار گرفت. مکانیزم استنتاج فازی با تطبیق مرکزی توابع عضویت برای برآورد کران بهینه عدم قطعیت بررسی شد. کنترل موقعیت یک درایو سروو موتور سنکرون با آهنربای دائم با استفاده از استراتژی های کنترل پیشنهادی نشان داده شده است.

صفحات فارسی: 26

صفحات انگلیسی: 10

دسته بندی: .
ثبت سفارش ترجمه