کنترل فازی حالت لغزشی خودآموز برای سیستم های ترمز ضد قفل

4 out of 5

60,000ريال

English Title: Self-Learning Fuzzy Sliding-Mode Control for Antilock Braking Systems

Abstract—The antilock braking system (ABS) is designed to optimize braking effectiveness and maintain steerability; however,
the ABS performance will be degraded in the case of severe road
conditions. In this study, a self-learning fuzzy sliding-mode control (SLFSMC) design method is proposed for ABS. The SLFSMC
ABS will modulate the brake torque for optimum braking. The
SLFSMC system is comprised of a fuzzy controller and a robust
controller. The fuzzy controller is designed to mimic an ideal controller and the robust controller is designed to compensate for the
approximation error between the ideal controller and the fuzzy
controller. The tuning algorithms of the controller are derived in
the Lyapunov sense; thus, the stability of the system can be guaranteed. Also, the derivation of the proposed SLFSMC ABS does not
need to use a vehicle-braking model. Simulations are performed
to demonstrate the effectiveness of the proposed SLFSMC ABS in
adapting to changes for various road conditions.

 

چکیده-سیستم ترمز ضد قفل (ABS) برای بهینه سازی کارایی ترمز و حفظ قابلیت هدایت طراحی شده است. اما، عملکرد ABS در جاده های سخت کاهش خواهد یافت. در این مطالعه، روش طراحی کنترل فازی حالت لغزشی خود آموز (SLFSMC) برای ABS ارائه شده است. سیستم ABS با  SLFSMCبرای ترمز گیری بهینه، گشتاور ترمز را تعدیل می سازد. سیستم SLFSMC از یک کنترل کننده فازی و کنترل کننده قدرتمندی تشکیل شده است. کنترل کننده فازی برای تقلید از یک کنترل کننده ایده آل طراحی شده است و کنترل کننده قدرتمند برای جبران خطای تقریبی بین کنترل کننده ایده آل و کنترل کننده فازی طراحی شده است. الگوریتم های تنظیم کنترل کننده ها در مفهوم لیاپانوف منتنج شده است. در نتیجه، پایداری سیستم را می توان تضمین کرد. همچنین، سیستم SLFSMC ABS پیشنهادی نیازی به استفاده از یک مدل ترمز خودرو ندارد. شبیه سازی ها برای نشان دادن اثر سیستم SLFSMC ABS پیشنهادی در تطبیق با تغییرات شرایط مختلف جاده ها صورت گرفته است.

صفحات فارسی: 13

صفحات انگلیسی: 6

دسته بندی: .