تخمین سرعت جانبی خودرو با استفاده از ناظر حالت لغزشی (کشویی) فازی

5 out of 5

60,000ريال

English Title: Lateral Vehicle Velocity Estimation Using Fuzzy Sliding Mode Observer

Abstract — This paper presents a robust method for estimation
the lateral velocity of vehicle. The proposed observer describes
a simple structure that contains a sliding mode term which
turns out to be robust against output noises and parameters
variations as well as sustained disturbances The given
nonlinear model of the vehicle is then represented by an
uncertain Takagi-Sugeno fuzzy model when the road adhesion
conditions change and the sideslip angle is unavailable for
measurement. After giving the nonlinear model of the vehicle,
its representation by a T-S uncertain fuzzy model is discussed.
Stability conditions of such observers are expressed in terms of
linear matrix inequalities (LMI). To illustrate the effectiveness
of the proposed design observer, a numerical simulation is
given.

چکیده- این مقاله یک روش مقاوم برای تخمین سرعت جانبی وسیله نقلیه را ارائه می دهد. ناظر پیشنهادی ساختار ساده ای را توصیف می کند که عبارت حالت لغزشی را در بر می گیرد که معلوم می شود در برابر نویز های خروجی و تغییرات مولفه ها و همچنین اختلالات مداوم ، مقاوم باشد. سپس مدل غیر خطی داده شده از خودرو با یک مدل فازی غیر قطعی Takagi-Sugeno ارائه می شود وقتی که شرایط چسبندگی جاده تغییر می کند و زاویه سر خوردن غیر قابل اندازه گیری است. بعد از دادن مدل غیر خطی وسیله نقلیه، باز نمایی آن با استفاده از یک مدل فازی غیر قطعی T-S بحث می شود. شرایط پایداری چنین ناظرهایی برحسب نامساوی های ماتریسی خطی (LMI) بیان می شوند. برای نشان دادن اثر بخشی طرح ناظر پیشنهادی، یک شیبه سازی عددی داده می شود.

صفحات فارسی: 11

صفحات انگلیسی6

دسته بندی: .
ثبت سفارش ترجمه