روش جدید کنترل سیستم ذخیره انرژی چند مجموعه ای باتری برای کنترل فرکانس بار

4 out of 5

60,000ريال

English Title: A New Control Method of Multiple Sets of Battery Energy Storage System for Load Frequency Control in Power System with Massive Integration of Renewable Energy Resources

Abstract— Massive integration of generations from renewable
energy sources such as photovoltaic (PV) and wind power
generations into power systems causes large frequency
fluctuations because their outputs are intermittent in nature.
Battery energy storage system (BESS) is considered as one of
solutions to this problem.
In operation of the BESSs, their characteristics should be
taken into consideration. For example, to extend the life time of
the BESS, its state of charge (SOC) should not reach the upper or
lower limit. In addition, efficiency of the BESS inverter is
degraded when its output is low.
In this paper, when multiple sets of BESSs and different kinds
of BESSs are installed into a power grid, a new control method of
the BESSs for load frequency control taking into account their
characteristics is proposed. Numerical simulations for the multimachine power system model are carried out to show
effectiveness of the proposed control method. It is made clear
that their total inverter loss can be reduced and all of their SOC
can be always kept within the limits while contributing to the
frequency control by the proposed method.

چکیده: ادغام عظیم تولیدات منابع انرژی تجدیدپذیر از قبیل تولیدات قدرت فتوولتاییک (PV) و باد به سیستم های قدرت باعث نوسانات بزرگ فرکانس می شود زیرا خروجی آنها طبیعت متناوب دارد. سیستم ذخیره انرژی باتری (BESS) به عنوان یکی از راه حل های این مسئله مطرح می شود.

در عملکرد BESS  ها مشخصه هایشان باید در نظر گرفته شود. برای مثال ، برای افزایش طول عمر BESS، وضعیت شارج آن (SOC) نباید به حد بالا یا پایین برسد. بعلاوه، راندمان اینورتر BESS وقتی خروجی آن کم است کاهش می یابد.

صفحات فارسی: 13

صفحات انگلیسی: 8

دسته بندی: .
ثبت سفارش ترجمه