مطالعه تحلیلی و شبیه‌سازی FEM

0 out of 5

60,000ريال

English Title : Analytical study and FEM simulation of the maximum varying blank holder
force to prevent cracking on cylindrical cup deep drawing

Abstract
This Research is aimed to predict the maximum varying blank holder force (VBHF) over the punch stroke in order to eliminate cracks on cup
deep drawing product. The constant blank holder force during the process, it’s frequently not capable to prevent cracking, effectively. Using the
slab method with assuming a constant volume of material, the simple analytical approach of maximum VBHF, has been conducted under the
failure deformation and cracking criteria on every stage punch stroke. The cracking criteria are based on the maximum strength of materials.
Steel sheet of SPCD grade, thickness 0.2 mm was used in this study. And the diameter of the cylindrical cup-shaped product was 40 mm. The
analytic calculation of the maximum VBHF has been compared to FEM simulations, and its effects in the prevention of cracking. Analytical
Results of maximum VBHF, not much different with FEM simulation. Compared to the application of the constant blank holder force, VBHF
can be quite effective for preventing the occurrence of cracking and increasing the formability of deep drawing.

چکیده:

این تحقیق با هدف پیش بینی ماکزیمم تغییرات نیروی ورقگیر (VBHF) در سرتاسر کورس کوبه به منظور رفع کردن ترک‌ها در محصول کشش عمیق فنجان انجام گرفته است. با استفاده از روش قاچی با فرض یک حجم ثابت از ماده، رویکرد تحلیلی ساده VBHF تحت شکست تغییر شکل و معیار ترک خوردگی در هر مرحله از کورس کوبه انجام گرفته است. معیارهای ترک خوردگی به استحکام ماکزیمم مواد وابسته است. در این تحقیق ورق فولادی از درجه SPCD، ضخامت 0.2 mm مورد استفاده قرار گرفته است. و قطر محصول فنجانی شکل داده شد 40 mm بود. محاسبه تحلیلی ماکزیمم VBHF و اثرات آن در پیشگیری از ترک خوردگی با شبیه سازی‌های FEM مقایسه شده بود. نتایج تحلیلی ماکزیمم VBHF با شبیه‌سازی FEM اختلاف چندانی ندارد. در مقایسه با کاربر نیروی ورقگیر ثابت، VBHF برای جلوگیر از رخ دادن ترک خوردگی و افزایش قابلیت فرم پذیری کشش عمیق می‌تواند کاملا موثر باشد.

صفحه فارسی: 16

صفحه انگلیسی: 6

دسته بندی: .