موانع دست یافتن سریعتر و بالاتر به تجارت الکترونیک

5 out of 5

120,000ريال

English title:Barriers to higher and faster adoption of ecommerce

Abstract: The development and high penetration of Internet brought many opportunities for new business models and it’s not a coincidence that e-commerce is one of the fastest growing parts of modern digital economy. In this paper, an overview of current state of e-commerce development and its main benefits for consumers and companies will be presented. Also, the analysis of the most important barriers to higher e-commerce adoption, both on demand side (consumers) and supply side (retailers), will be given. Special emphasis will be on barriers to e-commerce implementation by small and medium enterprises (SME). As the most important barriers, Internet penetration rate and the problems with cross-border trade, international payments, taxation, security, consumer
protection and other legal issues will be analyzed in details.

چکیده

توسعه و نفوذ بالای اینترنت فرصت های بسیاری را برای مدل های جدید کسب و کار به ارمغان آورده است و این تصادفی نیست که تجارت الکترونیک یکی از سریعترین قسمت های رو به رشد اقتصاد دیجیتالی مدرن است. در این مقاله، مروری بر حالت فعلی توسعه تجارت الکترونیک و مهم ترین مزایای آن برای مشتریان و شرکت ها ارائه خواهد شد. همچنین،  تحلیلی بر پراهمیت ترین موانع دست یابی به تجارت الکترونیک سطح بالاتر، در هر دو سمت تقاضا (مشتریان) و فراهم کنندگان (خرده فروشان) ارائه می شود. تاکید ویژه بر موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک توسط سرمایه گذاری های کوچک و متوسط (SME) خواهد بود. به عنوان مهم ترین موانع، نرخ نفوذ اینترنت و مسائل تجارت مرزی، پرداخت های بین المللی، مالیات، ایمنی، حفاظت مشتری و دیگر مشکلات قانونی با جزئیات تحلیل خواهند شد.

تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات فارسی: 15 صفحه

دسته بندی: .