تحریک جریان مستقیم ترانس کارنیال (جمجمه ای) در اختلال وسواس

4 out of 5

80,000ريال

English Title:Transcranial direct current stimulation in obsessive–compulsive disorder: emerging clinical evidence and considerations for optimal montage of electrodes

Background: Neuromodulation techniques for obsessive–compulsive disorder (OCD) treatment have expanded with greater understanding of the brain circuits involved. Transcranial direct current stimulation (tDCS) might be a potential new treatment for OCD, although the optimal montage is unclear. Objective: To perform a systematic review on meta-analyses of repetitive transcranianal magnetic stimulation (rTMS) and deep brain stimulation (DBS) trials for OCD,
aiming to identify brain stimulation targets for future tDCS trials and to support the empirical evidence with computer head modeling analysis. Methods: Systematic reviews of rTMS and DBS trials on OCD in Pubmed/MEDLINE were searched. For the tDCS computational analysis, we employed head models with the goal of optimally targeting current delivery to structures of interest. Results: Only three references matched our eligibility criteria. We simulated four
different electrodes montages and analyzed current direction and intensity. Conclusion: Although DBS, rTMS and tDCS are not directly comparable and our theoretical model, based on DBS and rTMS targets, needs empirical validation, we found that the tDCS montage with the cathode over the pre-supplementary motor area and extra-cephalic anode seems to activate most of the areas related to OCD.
KEYWORDS: computer-based modeling . non-invasive brain stimulation . obsessive–compulsive disorder . repetitive
transcranial magnetic stimulation . transcranial direct current stimulation

 

خلاصه

تحریک جریان مستقیم ترانس کارنیال (جمجمه ای) در اختلال وسواس: شواهد بالینی و سنجش هایی برای مونتاژ بهینه ی الکترودها

پیش زمینه: تکنیک های نوسان اعصاب برای درمان اختلال وسواس (OCD) با دانش بیشتری از مدارهای مغزی درگیر گسترش یافته است. تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (Tdcs) می تواند درمانی جدید برای OCD باشد، اگرچه مونتاژ بهینه نامشخص است. هدف: برای انجام یک بازنگری سیستماتیک در مورد متا تحلیل تحریک مغناطیسی مکرر جمجمه (rtms) و  ازمایشات تحریک عمق مغز (DBS) برای OCD، هدف شناسایی اهداف تحریک مغز برای ازمایشات tDCSو حمایت از شواهد تجربی با تحلیل های مدل سازی کامپیوتری سر است. روش: بازنگری های سیستماتیک از ازمون های rTMSو DBS بر روی OCD در Pubmed/MEDLINE مورد تحقیق قرار گرفتند. ما برای تحلیل کامپیوتری Tdcs، از مدل های سر با هدف مورد هدف قراردادن بهینه ی ارائه ی کنونی به ساختارهای مطلوب استفاده کردیم: فقط سه ارجاع با معیار شایستگی ما همخوانی داشت. ما چهار مونتاژ الکترود متفاوت را تحریک کردیم  جهت و شدت جریان را تحلیل کردیم. نتیجه گیری: اگرچه DBSو rTMSو tDCSمستقیما قابل مقایسه نیستند و مدل نظری ما براساس اهداف rTMSو DBSنیاز به اعتبار تجربی دارد، ما مشاهده کردیم که مونتاژtDCSبا کاتد روی منطقه ی موتور پیش تکمیلی و اند فئق جمجمه ای باید بیشترین منطقه ی مرتبط با OCD را فعال کند.

لغات کلیدی: مدل سازی کامپیوتری. تحریک غیرتهاجمی مغز. اختلال وسواسی. تحریک مغناطیسی مکرر جمجمه ای. تحریک جریان مستقیم جمجمه ای

تعداد صفحات انگلیسی 11 صفحه

تعداد صفحات فارسی 12 صفحه

دسته بندی: .