سرطان مجرای صفراوی (کلانژوکارسینوما)

0 out of 5

200,000ريال

English Title: Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma)

What is bile duct cancer?
Bile duct cancer starts in a bile duct. To understand this cancer, it helps to know about the normal bile ducts and what they do.


About the bile ducts
The bile ducts are a series of thin tubes that reach from the liver to the small intestine. The major function of the bile ducts is to move a fluid called bile from the liver and gallbladder to the small intestine, where it helps digest the fats in food.
Different parts of the bile duct system have different names. In the liver it begins as many tiny tubes (called ductules) where bile collects from the liver cells. The ductules come together to form small ducts, which then merge into larger ducts and eventually the left and right hepatic ducts. All of these ducts within the liver are called intrahepatic bile ducts.
The left and right hepatic ducts exit from the liver and join to form the common hepatic duct in an area called the hilum. Lower down, the gallbladder (a small organ that stores bile) joins the common hepatic duct through a small duct called the cystic duct. The combined duct is called the common bile duct. The common bile duct passes through part of the pancreas before it joins with the pancreatic duct and empties into the first part of the small intestine (the duodenum) at the ampulla of Vater.

 

خلاصه

سرطان مجرای صفراوی چیست؟

این سرطان در مجرای صفر شروع می شود. برای درک این سرطان، باید در مورد مجرای صفراوی سالم بدانید و اینکه کار ان چیست؟

 

درمورد مجرای صفراوی

مجاری صفراوی مجموعه هایی از لوله های باریک هستند که از کبد به روده ی کوچک می رسند. عملکرد اصلی مجرای صفراوی این است که مایعی را به نام صفرا از کبد و کیسه ی صفرا به روده کوچک، جایی که به هضم چربی های غذا کمک می کند حرکت دهد.

 

بخش های مختلف سیستم مجرای صفراوی نام های مختلف دارند. در کبد به صورت لوله های کوچکی شروع می شود که صفرا از سلول های کبد جمع اوری می کند. لوله ها جمع می شوند تا مجرای کوچکی را تشکیل دهند، که سپس به لوله های بزرگتری می پیوندد و درنهایت به مجاری کبدی راست و چپ می رسد. تمام این مجاری در کبد، مجرای صفراوی داخل کبدی نام دارندد.

مجاری چپ و راست کبدی از کبد خارج می شوند و به هم وصل می شوند تا مجرای کبدی مشترکی را در منطقه ای به نام پیوندگاه رگ و پی تشکیل دهند. در پایین تر، کیسه ی صفرا از طریق مجرای کوچکی به نام مجرای کیستیک به مجرای کبدی مشترک می رسد. مجرای مشترک معروف به مجرای صفراوی مشترک است. مجرای صفراوی مشترک قبل از اینکه به مجرای پانکراسی برسد از بخشی از پانکراس می گذرد و در درون بخش اول روده ی کوچک در امپول واتر تخلیه می شود.

تعداد صفحات انگلیسی 55 صفحه

تعداد صفحات فارسی 52 صفحه

 

دسته بندی: .