کالیبراسیون کد مبتنی بر قابلیت اعتماد

5 out of 5

100,000ريال

English Title: Reliability Based Code Calibration

Summary
The present paper addresses fundamental concepts of reliability based code calibration. First ba sic principles of structural reliability theory are introduced and it is shown how the results of FORM based reliability analysis may be related to the partial safety factors and characteristic values. Thereafter the code calibration problem is presented in its principal decision theoretical form and it is discussed how acceptable levels of failure probability (or target reliabilities) may be established. Furthermore suggested values for acceptable annual failure probabilities are
given for the ultimate and the serviceability limit states. Finally the paper describes a procedure for the practical implementation of reliability based code calibration of LRFD based design codes. In conclusion a number of important aspects are discussed relating to the difficulties en countered in practice when design codes are calibrated across a broad variety of types of struc tures, materials and loading conditions
 

خلاصه

این مقاله، مفاهیم اساسی کالیبراسیون کد مبتنی بر قابلیت اعتماد را بررسی می کند. اصول اساسی اولیه تئوری قابلیت اعتماد سازه ای معرفی شده و نشان داده شده است که چگونه نتایج تجزیه و تحلیل قابلیت اعتماد مبتنی بر فرم می­تواند به عوامل ایمنی جزئی و مقادیر مشخصه مربوط شود. پس از آن مشکل کالیبراسیون کد در قالب تئوری تصمیم اصلی خود ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است که چگونه سطح قابل قبول احتمال خطا (یا قابلیت اعتماد هدف) می­تواند ایجاد شود. علاوه بر این، مقادیر پیشنهاد شده برای احتمالات قابل قبول خطای سالانه برای حالات حدی نهایی و قابلیت استفاده، ارائه شده است. در نهایت این مقاله روشی برای اجرای عملی کالیبراسیون کد مبتنی بر قابلیت اعتماد کدهایی با طراحی مبتنی بر LRFD را توصیف می­کند. در نتیجه تعدادی از جنبه های مهمِ مربوط به مشکلات پیش رو هنگام طراحی­ کدهایی که در سراسر طیف گسترده ای از انواع سازه ها، مواد و شرایط بارگذاری کالیبره شده اند، مورد بحث قرار گرفته اند.

.
متن مقاله انگلیسی 15 صفحه

متن ترجمه فارسی 21 صفحه

دسته بندی: .