کودای لرزه ای، اثر ساختگاه، و پراکندگی در حوضه های آبرفتی مطالعه شده با استفاده از زلزله

5 out of 5

100,000ريال

English Title : THE SEISMIC CODA, SITE EFFECTS, AND SCATTERING IN ALLUVIAL BASINS STUDIED USING AFTERSHOCKS OF THE 1986 NORTH PALM SPRINGS, CALIFORNIA, EARTHQUAKE AS SOURCE ARRAYS BY PAUL SPUDICH AND MASAHIROIIDA


ABSTRACT
We use single-station recordings of widely distributed earthquake sources to identify heterogeneities in the Earth's crust that scatter energy into the early part of the observed S-wave codas. We assume that ray theory accurately
describes the propagation of body waves from the earthquake sources to the scatterers, but we assume no propagation mechanism between the scatterers and the seismic station. A grid of hypothetical scatterers is assumed to cover the Earth's surface, and the strength of each scatterer is determined by an iterative inversion method. Our data are recordings of aftershocks of the 1986 North Palm Springs earthquake recorded at a seismic station in the Coachella Valley, SMP, and at a station in the Morongo Valley, SMC. The technique is applied separately to each horizontal component of motion at each station. We identify a particular spot at the northwest edge of the Quaternary alluvium in the Coachella Valley that scatters waves into the S coda observed at SMP 8 km distant in the valley. The geologic structure that causes the strong scatter ing seems to be the basin-edge structure rather than the mountainous terrain 3 km farther west. The early coda at SMC is dominated by scattering within a few kilometers of SMC, either in the basin itself or in the Morongo Valley fault zone. This study shows that laterally propagating waves are sometimes ob servable in the early coda, casting doubt on the use of 1-D techniques for estimating site responses. The northwest edge of the Coachella Valley seems to be an especially strong scatterer of incident waves. If other basins have similar loci of strong scattering, perhaps these places can be identified using microearthquake seismograms and used to predict strong ground motions in the basins.
 

خلاصه

ما از ثبت تک ایستگاه منابع گسترده زلزله برای شناسایی ناهمگنی در پوسته زمین که انرژی را به بخش اولیه کوداهای موج  Sمشاهده شده پراکنده می کند، استفاده کردیم. فرض می کنیم که نظریه اشعه به دقت انتشار امواج حجمی از منابع زلزله را به پراکنده سازها توصیف می کند، اما هیچ مکانیزم انتشاری بین پراکنده سازهاو ایستگاه لرزه ای فرض نمی کنیم. شبکه ای از پراکنده سازهای فرضی برای پوشش سطح زمین فرض می شود، و قدرت هر یک از پراکنده سازها توسط روش وارونگی تکراری تعیین می شود. اطلاعات ما ثبت پس لرزه های زلزله سال 1986 پالم اسپرینگز شمالی ثبت شده در یک ایستگاه لرزه ای در دره کواچلا، SMP، و در ایستگاهی در دره مورونگو، SMC است. این روش به طور جداگانه به هر مولفه افقی حرکت در هر ایستگاه به کار می رود. ما نقطه ای خاص در لبه شمال غربی آبرفت کواترنر در دره کواچلا شناسایی کردیم که امواج را به صورت کودای S مشاهده شده در مسافت 8 SMP کیلومتری دره پراکنده می کند. به نظر می رسد ساختار زمین شناسی که موجب پراکندگی قوی می شود، ساختار حوضه لبه است نه زمین کوهستانی 3 کیلومتر دورتر از غرب. کودای اولیه در SMC توسط پراکندگی در عرض چند کیلومتریSMC  و همچنین در حوضه خود و یا در منطقه گسل دره مورونگو احاطه می شود. این مطالعه نشان می دهد که امواجی که به صورت جانبی انتشار می یابند، گاهی اوقات در کودای اولیه قابل مشاهده هستند و استفاده از تکنیک های -D 1 را برای برآورد پاسخ های ساختگاه، سوال برانگیز می کنند. به نظر می رسد لبه شمال غربی دره کواچلا پراکنده ساز قوی به خصوصِ امواج ناگهانی است. اگر حوزه های دیگر جایگاه مشابهی از پراکندگی قوی داشته باشند، شاید این مکان ها را بتوان با استفاده از لرزه نگاشت های خرد زمین لرزه شناسایی کرده و برای پیش بینی زلزله قوی در حوضه ها به کار برد.

.
متن مقاله انگلیسی 23 صفحه

متن ترجمه فارسی 25 صفحه

دسته بندی: .