ضرائب تشدید محلی در مرکز و جنوب کالیفرنیا تعیین شده از امواج کودا

5 out of 5

100,000ريال

English Title: Site Amplification Factors in Central and Southern California
Determined from Coda Waves

Abstract Site amplification factors at frequencies of 1.5, 3, 6, and 12 Hz were determined for 158 stations of the Southern California Seismic Network (SCSN) from coda waves of 306 local earthquakes using a recursive stochastic
inverse method. Our results for southern California are consistent with those of central California obtained by S u e t
al. (1992), in that the site amplification at a station is systematically related to the surface geology of the station site. The site amplification is high for young, Quaternary sediments and decreases with increasing geologic age at all frequencies between 1.5 and 12 Hz. This decreasing rate is higher for younger rock sites, gradually becomes lower with increasing geologic age, and appears to be insignificant when the site reaches Mesozoic age or older. The relationship between site amplification and geologic age obtained for southern California agrees with that for central California. Am plification factors at 158 sites in southern California were combined with those at 132 sites in central California through a common reference site. The result is a unique data base of site-specific uniformly referenced amplification factors throughout central and southern California.
 

خلاصه

ضرائب تشدید محلی در فرکانس های 1.5،3،6 و 12 هرتز برای 158 ایستگاه شبکه لرزه نگاری جنوب کالیفرنیا (SCSN) از امواج کودا متعلق به 306 زلزله محلی با استفاده از روش معکوس تصادفی بازگشتی تعیین شده اند. نتایج ما در مورد کالیفرنیا جنوبی مطابق با نتایج داده های به دست آمده از کالیفرنیای جنوب توسط سو و همکاران (1992) می باشد به طوری که تشدید محلی در یک ایستگاه به صورت سیستماتیک مرتبط با ژئولوژی سطحی محل ایستگاه می باشد. ضریب تشدید محلی برای رسوبات جوان کواترنر زیاد بوده و با افزایش سن ژئولوژیک در تمامی فرکانس های بین 1.5 و 12 هرتز کاهش می یابد. این نرخ کاهش یافته برای نواحی سنجی جوان تر بیشتر بوده و به تدریج با افزایش قدمت ژئولوژیک کاهش یافته و هنگامی که محل به دوره مزوزوئیک برسد، بی اهمیت می شود. رابطه بین تشدید محل و سن ژئولوژیک به دست آمده برای جنوب کالیفرنیا مطابق با کالیفرنیای مرکزی می باشد. ضرائب تشدید در 158 محل در کالیفرنیای جنوبی با ضرائب 132 محل در کالیفرنیای مرکزی از طریق یک محل مرجع مشابه ترکیب شده اند. نتیجه به صورت یک پایگاه داده منحصر به فرد از ضرائب تشدید محلی نسبت به کالیفرنیای مرکزی و جنوبی می باشد.

 

.
متن مقاله انگلیسی 15 صفحه

متن ترجمه فارسی 24 صفحه

دسته بندی: .