تاثیر نرم شدگی و روانگرایی خاک بر شتاب طیفی

0 out of 5

120,000ريال

English Title: Influence of Soil Softening and Liquefaction on Spectral Acceleration

Abstract: To provide design guidance on the influence of soil softening on ground response, we analyzed ground motions recorded at five instrumented liquefaction sites, including the Wildlife Liquefaction Array, Calif.; the Port Island Downhole Array, Japan, the Treasure Island and Alameda Naval Air Station sites, Calif., and the Kawagiahi-cho apartment buildings, Niigata, Japan. Conclusions from these analyses are ~1! where soil softening occurs early in a strong ground motion sequence, soil softening leads to reduced short periodsT,1.0 sd spectral accelerations compared to those that would have developed in the absence of softening; ~2! where soil softening occurs
late in a ground motion sequence, soil softening has little influence on short-period sT,1.0 sd spectral response; ~3! soil softening and liquefaction may lead to amplification of long period sT.1.0 sd spectral accelerations, particularly if ground oscillation develops.Comparison of actual spectra calculated from motions measured at liquefaction sites with design spectra incorporated in seismic provisions of the 1998 AASHTO LRFD Bridge Code, the 1997 Uniform Building Code, and the 2003 International Building Code indicate that code spectra conservatively envelope measured motions from liquefied sites for short-period sT,1.0 sd structures. For longer period structures, the design spectra are generally conservative if softer site profile types are assigned, but may be unconservative for stiffer site types. Site-specific response analyses are needed for critical long-period structures.
 

خلاصه

به منظور ایجاد راهنمای طراحی در مورد تاثیر نرم شدگی خاک بر پاسخ زمین، ما حرکات زمین را که در پنج سایت روانگرایی با ابزار مورد سنجش قرار گرفته اند، از جمله؛ مجموعه روانگرایی حیات وحش ، در کالیفرنیا؛ مجموعه جزایر درون گمانه ای (Downhole) بندر کوبه (PIDA)، ژاپن، سایت های جزیره ی گنج و ایستگاه هوایی نیروی دریایی Alameda، کالیفرنیا، و ساختمان های آپارتمانی KawagiCHI – CHO، Niigata، ژاپن ثبت شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج به دست آمده از آنالیزها به شرح زیر هستند (1) در جایی که نرم شدگی خاک در ابتدای توالی حرکات قوی زمین رخ دهد، در مقایسه با مواردی که در غیاب نرم شدگی خاک توسعه یافته اند، نرم شدگی خاک منجر به کاهش دوره ی کوتاه مدت (T<1.0 s) شتاب های طیفی شده است؛ (2) در جایی که نرم شدگی در اواخر یک توالی حرکت زمین رخ دهد، نرم شدگی خاک بر پاسخ در دوره ی زمانی کوتاه مدت (T<1.0 s) تاثیر اندکی دارد؛ و (3) نرم شدگی و روانگرایی خاک ممکن است ممکن است منجر به تقویت و فزون سازی شتاب های طیفی در دوره ی بلند مدت (T>1.0 s) شود، به ویژه اگر نوسان و جنبش زمین توسعه یافته باشد. مقایسه ی طیف های واقعی محاسبه شده در حرکاتی که در سایت های روانگرایی با طیف های طراحی اندازه گیری اندازه گیری شده اند، در مقررات و ضوابط لرزه ای آیین نامه پل 1998 AASHTO LRFD ، آیین نامه ساختمانی متحد الشکل 1997، و آیین نامه ی بین المللی ساختمان 2003 گنجانیده شده اند، و نشان می دهند که پوش (پوشش) محافظه کارانه ی طیف های آیین نامه، حرکات سایت های روانگرا شده برای سازه های کوتاه مدت (T<1.0 s) اندازه گیری شده اند. برای سازه های با دوره طولانی تر، طیف های طراحی معمولاً محافظه کارانه هستند، اگر انواع پروفایل (مشخصات) سایت نرم تر تعیین شده باشد، اما ممکن است برای انواع سایت سفت تر محافظه کارانه نباشند. آنالیزهای پاسخ خاص یک سایت برای سازه های بحرانی با دوره بلند مدت مورد نیاز است.

 

.
متن مقاله انگلیسی 15 صفحه

متن ترجمه فارسی 43 صفحه

دسته بندی: .