فرمول تشدید لرزه ای با استفاده از میانگین در لایه سطح معادل، برقرار شده با رکورد های حرکت

0 out of 5

80,000ريال

English Title: Seismic Amplification Formula using Average Vs in Equivalent Surface Layer
established by Vertical Array Strong Motion Records

ABSTRACT: Site amplification essential for seismic zonation between ground surface and a base layer was investigated using vertical array records in a number of KiK-net arrays in Japan during recent destructive earthquakes. Based on soil investigation data available for individual downhole arrays, theoretical amplifications for surface arrays consistent with the vertical array records were calculated. A good and unique correlation was found between the peak amplification thus obtained and S-wave velocity ratio,defined as S-wave velocity in a base layer divided by average S-wave velocity, Vs for different sites and different earthquakes. The value of Vs was evaluated from funda mental mode frequency and a thickness of equivalent surface layer in which peak amplification was exerted. The conventional parameter Vs30 often used in current practice, showed poorer correlation than Vs with the obtained amplifications. It is suggested that Vs may be determined from microtremor measurements
 

خلاصه

تشدید سایت ویژه منطقه بندی لرزه ای بین سطح زمین و یک لایه پایه با استفاده از رکوردهای آرایه عمودی در تعدادی از آرایه های KIK-net در ژاپن حین زلزله های مخرب اخیر. بسته به داده های بررسی خاک موجود برای آرایه های درون چاهی منفرد، تشدید های تئوری برای آرایه های سطح با آرایه های عمودی محاسبه شده سازگار است. یک همبستگی خوب و یگانه بین تشدید پیک ها بدست آمد و کسر سرعت موج S ،به صورت سرعت موج S در یک لایه پایه تقسیم بر سرعت میانگین موج S ،  برای سایت های مختلف و زلزله های مختلف تعریف می شود. مقدار از فرکانس مد اصلی و یک ضخامت از لایه سطح معادل که در آن تشدید پیک نشان داده شد سنجیده شد. پارامتر قراردادی  به کرات بکار رفته در رویه حاضر سازگاری کمتری از با تشدید های بدست آمده دارد. پیشنهاد می شود که می تواند از اندازه گیری های میکرو لرزه ها تعیین شود.

 

.
متن مقاله انگلیسی 8 صفحه

متن ترجمه فارسی 8 صفحه

دسته بندی: .