شهرنشینی اکولوژیکی منظر: منشا ها و رویکرد ها(Landscape and Urban Planning)

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Landscape ecological urbanism: Origins and trajectories

a b s t r a c t
Landscape offers a complex way of seeing, understanding, and shaping environments. In its Dutch origin, landschap meant to adapt cultural and natural processes to create new territory. As the word moved into English and other languages, it took on visual meaning as well. In several ways, landscape ecology helped return the word to its root meaning. Developments in urban ecology and landscape urbanism open new possibilities to restructure ecosystem understanding and city design. This essay will explore the concepts and evolution of landscape urbanism and urban ecology, as well as a possible synthesis—landscape ecological urbanism. Such a synthesis is important, given global trends in urbanization, population growth, climate change, energy use, and water availability.


منظر به عنوان یک روش پیچیده مشاهده، شناخت و شکل دهی محیط به شمار می آید. با توجه به ریشه آلمانی آن، منظر به عنوان تطبیق فرآیند های فرهنگی و طبیعی جهت ایجاد یک حوزه جدید است. با انتقال این واژه به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها، این واژه معنای بصری نیز پیدا کرد. به طرق مختلف، اکولوژی منظر به بازگشت کلمه به معنای اصلی آن کمک کرد. توسعه در اکولوژی شهری و شهرنشینی منظر موجب باز کردن امکانات جدید جهت بازسازی شناخت اکوسیستم و طراحی شهری شد. این مقاله به ارزیابی مفاهیم و ارزیابی شهرنشینی منظر و اکولوژی شهری و همچنین ترکیبات احتمالی- شهرنشینی اکولوژیکی منظر می پردازد. این ترکیب با توجه به رویکرد های شهرسازی، رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، استفاده از انرژی و دسترسی آب حائز اهمیت می باشد.

صفحات فارسی:8

صفحات انگلیسی: 5

دسته بندی: .